• Naše firma působí na trhu více než 20 let.

Podpora EU

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014145:

ENERGETICKÉ ÚSPORY V PROCESECH SPOLEČNOSTI NEXTA

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v procesu recyklace stavebního odpadu v recyklačním centru společnosti. Úspor bude dosaženo vyřazením starších technologií, kterými jsou drtič, třídič, pásové rypadlo a rypadlonakladač a jejich nahrazením novými, úspornějšími stroji. Místem realizace je recyklační dvůr NEXTA na pozemcích 802/1, 810/1, 812, 840/1, 803, 841/19 a 799 v k.ú. Teplice – Řetenice.

Hlavní příčinou problému je jak zastaralá motorová technika stávajících strojů, tak i nedostatečná využitelnost. Jejich motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra.

Díky výměně výše uvedených strojů dojde k celkovému zefektivnění recyklačního procesu po energetické stránce, kdy bude významně snížena spotřeba primárního paliva (motorové nafty), ale i po stránce procesně-organizační, kdy budou jednotlivé úkony zjednodušeny, zrychleny, a tedy bude možno částečně zkrátit dobu běhu motorů a tím zredukovat jejich nadměrné zatěžování.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu zpracovaného stavebního odpadu a manipulovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu zpracovaného stavebního recyklátu.

Dokončení projektu je předpokládáno během roku 2019.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017810:

ENERGETICKÁ ÚSPORA PŘI RECYKLACI STAVEBNÍHO ODPADU

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebního odpadu, primárně betonů a železobetonů v recyklačním centru společnosti. Úspor bude dosaženo vyřazením starších technologií, kterými jsou rypadlo, nakladač, a dva areálové sklápěče. Tyto budou nahrazeny novým rypadlem, nakladačem a kloubovým damprem.

Projekt řeší problém současné nadměrné energetické náročnosti, kdy v důsledku toho je nákladová cena zpracovaných recyklátů poměrně vysoká. Důvodem je jak zastaralost motorové techniky jednotlivých technologií, tak i nevhodné zapojení stávajících strojů a nevhodný a komplikovaný manipulační a přepravní postup.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu, snížení spotřeby primárních paliv (motorové nafty) a tím celkové zlepšení ekonomiky provozu centra.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu


Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.
 

V roce 2023 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007570:

FVE NEXTA k Vápence

Tento projekt je financován z programu Národní plán obnovy, komponenty PŘECHOD NA ČISTŠÍ ZDROJE ENERGIE a je zaměřen na výstavbu nových fotovoltaických zdrojů.

Cílem projektu je zvýšit soběstačnost firmy, tak aby dokázala výrazně zvýšenou mírou absorbovat nákladové efekty cenových výkyvů trhu s energiemi a došlo ke snížení vlastní spotřeby elektřiny z neobnovitelných zdrojů o cca 70 MWh ročně. Tento objem elektřiny vyrobené firmou NEXTA s.r.o. současně bude zcela imunní vůči externím vlivům trhu s elektřinou. Dále dojde ke zvýšení celkového instalovaného výkonu OZE o 80 kW.

Umístění realizovaného projektu: areál NEXTA s.r.o., Teplice, ul. K vápence 123, k.ú. Teplice - Řetenice, kód katastrálního uzemí 766135, FVE - střechy objektů:

  1. správní budova na zast. p.č. 808 včetně její přístavby na části p.č. 802/1
  2. průmyslová hala s přiděleným č.p. 123 na zast. p.č. 810/2 (FVE a centrální bateriové úložiště)

Dokončení projektu  je předpokládáno do konce roku 2024.